Výše příspěvku (školné)

 

Na úhradu nákladů, spojených s poskytováním základů vzdělávání (podle § 8 Vyhlášky

č. 71/2005 o Základním uměleckém vzdělávání ze dne 17. února 2005)

 

pro školní rok 2021/2022 stanovuje ředitel příspěvek na školné v této výši:

 

obor

měsíčně

hudební

200,- Kč

  - 3. a každý další sourozenec (sleva 50 %)

100,- Kč

  - 2. a každý další obor /hudební nástroj/ (sleva 50 %)

100,- Kč

  - zapůjčení hudebního nástroje (*)

100,- Kč

PHV (přípravný hudební obor)

zdarma

výtvarný

160,- Kč

přípravný VO

120,- Kč

literárně-dramatický (**)

160,- Kč

(*) - První 3 měsíce zapůjčení jsou zdarma, poté je už zapůjčení hudebního nástroje zpoplatněno:

• týká se akordeonu 160b, Bb klarinetu, soprán/alt/tenor/baryton saxofonu, příčné flétny, fagotu, trubky, pozounu, lesního rohu, tuby, 4/4 houslí, 4/4 violy, 4/4 violoncella, 4/4 kontrabasu;

• netýká se Eb klarinetu, akordeonu 80-120b, 1/16-7/8 houslí, 1/2-3/4 violoncella, 3/4 kontrabasu, alt/tenor/bas zobcové flétny.

Sopránové zobcové flétny si žáci pořizují zásadně vlastní.

Klavíry a jiné klávesové nástroje škola nezapůjčuje (kromě akordeonů).

 

(**) - Momentálně na škole tento obor není otevřen.

 

Příspěvek se platí 2x ročně - vždy za pololetí školního roku (tj. září až leden, únor až červen) - formou poštovní složenky nebo příkazem k převodu z účtu. Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu.

číslo účtu ZUS Březnice: 521857309/0800

 

Termín splatnosti příspěvku je 2 měsíce před koncem splatného období (30. listopad, 30. duben).

Jednotlivé slevy nelze sčítat.

Ti, kteří navštěvují SPD (studium pro dospělé), platí školné i ostatní náklady ve výši 200 % dle výše uvedené tabulky.

 

Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a sociálním poměrům žáka, může ředitel školy osvobodit žáka od placení příspěvku zčásti nebo zcela, zpravidla na pololetí školního roku. Jsou-li důvodem žádosti o osvobození sociální poměry žáka, je osvobození podmíněno doložením přiznání dávky státní sociální podpory za nejbližší uplynulé období. Žádost o osvobození je nutno podat do 30. září.

 

Poměrnou část příspěvku lze vrátit pouze za těchto podmínek:

  • jestliže žák při řádně omluvené souvislé nepřítomnosti ve všech předmětech chybí minimálně 4 po sobě jdoucí týdny * (pouze ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů)
  • jestliže se na škole nevyučovalo minimálně 4 po sobě jdoucí týdny a není možné zajistit náhradní výuku jiným vyučujícím *
  • jestliže žák ukončí studium ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů

Hodiny zameškané žákem se nenahrazují.

 

(* Vysvětlivka: Do těchto hodin se nezapočítávají hodiny, které připadají na školní prázdniny a státem uznané svátky).

23.6.2022

Ukončení školního roku - výdej vysvědčení

Vysvědčení za školní rok 2021/2022 se vydává ve čtvrtek 30. června 2022 od 8:45 - 10:30 a potom v odpoledních hodinách od 13:00 - 14:00 hodin.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít