Výše příspěvku (školné)

 

Na úhradu nákladů, spojených s poskytováním základů vzdělávání (podle § 8 Vyhlášky

č. 71/2005 o Základním uměleckém vzdělávání ze dne 17. února 2005)

 

Už 6 let jsme ponechávali školné ve stejné výši. Bohužel s ohledem na skokový nárůst cen energie (teplo - plyn, elektrická energie), jsme nuceni reagovat na tuto situaci zvýšením školného.

 

pro školní rok 2023/2024 stanovuje ředitel příspěvek na školné v této výši:

 

obor

měsíčně

za pololetí

• hudební

260,- Kč

1.300,- Kč

  - 3. a každý další sourozenec (sleva 50 %)

130,- Kč

650,- Kč

  - 2. a každý další obor /hudební nástroj/ (sleva 50 %)

130,- Kč

650,- Kč

  - zapůjčení hudebního nástroje (*)

100,- Kč

500,- Kč

• PHV (přípravný hudební obor)

zdarma

zdarma

• výtvarný

200,- Kč

1.000,- Kč

přípravný VO

160,- Kč

800,- Kč

• literárně-dramatický

200,- Kč

1.000,- Kč

přípravný LDO

160,- Kč

800,- Kč

• studium pro dospělé

520,- Kč

2.600,- Kč

(*) - První 3 měsíce zapůjčení jsou zdarma, poté je už zapůjčení hudebního nástroje zpoplatněno:

• týká se akordeonu 160b, Bb klarinetu, soprán/alt/tenor/baryton saxofonu, příčné flétny, fagotu, trubky, pozounu, lesního rohu, tuby, 4/4 houslí, 4/4 violy, 4/4 violoncella, 4/4 kontrabasu;

• netýká se Eb klarinetu, akordeonu 80-120b, 1/16-7/8 houslí, 1/4-3/4 violoncella, 3/4 kontrabasu, alt/tenor/bas zobcové flétny.

Sopránové zobcové flétny si žáci pořizují zásadně vlastní.

Klavíry a jiné klávesové nástroje škola nezapůjčuje (kromě akordeonů).

 

 

Příspěvek se platí 2x ročně - vždy za pololetí školního roku (tj. září až leden, únor až červen) - příkazem k převodu z účtu (na kontaktní mail rodičů bude zaslána výzva k zaplacení), ev. formou poštovní složenky. Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu.

číslo účtu ZUS Březnice: 521857309/0800

 

Termín splatnosti příspěvku je 2 měsíce před koncem splatného období (30. listopad, 30. duben).

Jednotlivé slevy nelze sčítat.

Ti, kteří navštěvují SPD (studium pro dospělé), platí školné i ostatní náklady ve výši 200 % dle výše uvedené tabulky.

 

Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a sociálním poměrům žáka, může ředitel školy osvobodit žáka od placení příspěvku zčásti nebo zcela, zpravidla na pololetí školního roku. Jsou-li důvodem žádosti o osvobození sociální poměry žáka, je osvobození podmíněno doložením přiznání dávky státní sociální podpory za nejbližší uplynulé období. Žádost o osvobození je nutno podat do 30. září.

 

Poměrnou část příspěvku lze vrátit pouze za těchto podmínek:

  • jestliže žák při řádně omluvené souvislé nepřítomnosti ve všech předmětech chybí minimálně 4 po sobě jdoucí týdny * (pouze ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, řádně omluvených)
  • jestliže se na škole nevyučovalo minimálně 4 po sobě jdoucí týdny a není možné zajistit náhradní výuku jiným vyučujícím *
  • jestliže žák ukončí studium ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů

Hodiny zameškané žákem se nenahrazují.

 

(* Vysvětlivka: Do těchto hodin se nezapočítávají hodiny, které připadají na školní prázdniny a státem uznané svátky).

3.5.2024

Výuka ve čtvrtek a pátek 9. + 10. května

Na ZŠ Březnice je ve dnech 9.-10. května vyhlášeno ředitelské volno. Na ZUŠ Březnice probíhá v tyto dny normální výuka. Hudební nauky jsou zrušeny. Děti, které se nemohou dostavit, budou...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít