Nejdůležitější předpisy ve školství

 

Zde je uveden přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých ředitel školy zejména jedná a rozhoduje (vše ve znění pozdějších předpisů).

 

• Zákon č. 561/2004 Sb. (573.52 kB)

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  

• Zákon č. 563/2004 Sb. (188.68 kB)

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (platné znění k 1. červenci 2010).

 

• Vyhláška č. 71/2005 (1.26 MB)

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání.

 

• Vyhláška č. 73/2005 (1.26 MB)

Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

 

• Nařízení vlády č. 273/2009 Sb. (431.00 kB)

Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

 

• Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (168.73 kB)

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

• Nařízení vlády č. 44/2011 Sb. (168.99 kB)

Nařízení vlády ze dne 23. února 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

• Vyhláška č. 410/2009 (2.01 MB)

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění podějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

 

• Vyhláška č. 435/2010 (288.14 kB)

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ze dne 11. listopadu 2009 (novela vyhlášky č. 410/2009 Sb).

 

• Vyhláška č. 114/2002 (444.40 kB)

Vyhláška Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o Fondu kulturních a sociálních potřeb.

 

• Zákon č. 262/2006 Sb. (631.22 kB)

Zákoník práce.

 

• Zákon č. 106/1999 Sb. (28.82 kB)

Zákon o svobodném přístupu k informacím.

 

• Vyhláška č. 15/2005 (871.66 kB)

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

 

• Vyhláška č. 16/2005 (875.41 kB)

Vyhláška o organizaci školního roku.

 

• Vyhláška č. 55/2005 (87.69 kB)

Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

 

• Sdělení MŠMT č. j. 14.535/2002-22 (70.45 kB)

Organizační řád soutěží a přehlídek základních uměleckých škol.

 

• Vyhláška č. 64/2005 (334.31 kB)

Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

 

• Nařízení vlády č. 210/2010 Sb. (1017.86 kB)

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Datum účinnosti od 1.1.2011.

 

• Vyhláška č. 317/2005 (1.28 MB)

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

 

• Vyhláška č. 364/2005 (1.71 MB)

Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

 

• Sdělení MŠMT č. j. 28638/2019-1 (609.64 kB)

Informace k vyplňování vysvědčení v základních uměleckých školách.

 

• Vyhláška č. 489/2006 (812.10 kB)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

 

• Vyhláška č. 263/2007 (51.62 kB)

Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

 

• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. (196.86 kB)

Usnesení předsednictva o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR.

 

• Sdělení č. 104/1991 Sb. (302.97 kB)

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o právech dítěte.

 

• Přehled základních zákonů upravujících problematiku školství (148.00 kB)

Souhrnný přehled všech zákonů a právních předpisů (včetně novelizací) vztahujících se k oblasti školství.

 

3.5.2024

Výuka ve čtvrtek a pátek 9. + 10. května

Na ZŠ Březnice je ve dnech 9.-10. května vyhlášeno ředitelské volno. Na ZUŠ Březnice probíhá v tyto dny normální výuka. Hudební nauky jsou zrušeny. Děti, které se nemohou dostavit, budou...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít